ข้อมูล eBook

ชื่อ: ทำอย่างไรให้เขายอม

ผู้แต่ง: รศ.ดร.สิทธิโชค วรานุสันติกูล

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ทำอย่างไรให้เขายอม ' เป็นหนังสือที่นำเสนอหลักการ แนวคิด ทฤษฎี กลยุทธ์ ตลอดจนเทคนิคทางจิตวิทยาที่ช่วยในการเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนใจ และเปลี่ยนการกระทำของคนอื่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบให้ทำในสิ่งที่เป็นไปตามแนวทางที่พึงประสงค์ เช่น กลยุทธ์พื้นฐานเพื่อทำให้เกิดการยอมทำตามของมนุษย์ในแง่ของจิตวิทยาแห่งความรู้สึก การคิด และการลงมือกระทำ ความเข้าใจหลักการรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ เพื่อนำไปใช้ประกอบเทคนิคในการยอมทำตาม หลักการและเทคนิคสร้างอำนาจ อิทธิพล บารมี เพื่อทำให้ยอมทำตาม ทฤษฎีและเทคนิควิธีในการจูงใจให้ยอมทำตาม การสร้างระบบเพื่อการดำรงรักษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงแล้วให้คงอยู่ได้นาน เทคนิควิธีในการทำให้เกิดการยอมทำตามแบบต่าง ๆ และวัฒนธรรมองค์การในมุมมองของการควบคุมพฤติกรรมพนักงานให้ยอมทำตาม เป็นต้น

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-01-11 00:21