ข้อมูล eBook

ชื่อ: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง: ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง นัยนา เกิดวิชัย

สำนักพิมพ์: เอ็กเปอร์เน็ท

หมวดหลัก: กฏหมาย

คงเหลือ: 40

เนื้อหา

" หนังสือ “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย” เล่มนี้ เป็นเอกสารตำราหลักสำหรับใช้ ประกอบการเรียนการสอนในวิชา “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (Introduction to Law)” ของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็น การศึกษา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย คือเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำรหับผู้เริ่มศึกษากฎหมาย หรือแม้กระทั่งนักกฎหมาย นักธุรกิจ นักบริหาร นักปกครอง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ควรมีความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในการกิจการงานตามแต่กรณี สาระสำคัญในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย หลักทั่วไปของกฎหมาย ประเภทของ กฎหมาย การใช้บังคับกฎหมาย การตีความหมาย สาระสำคัญของกฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่จะเอื้อต่อการทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้เป็นอย่างดี"

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-06-06 00:15
2022-06-05 00:16
2022-06-05 00:16
2022-06-04 03:40
2022-06-04 03:40
2022-06-04 03:40
2022-06-03 00:19
2021-12-09 01:11
2021-07-14 00:24
2021-04-12 00:25
2021-03-17 00:22
2021-03-09 00:21
2021-03-04 00:07
2021-03-04 00:07
2021-02-26 00:06

หน้า