ข้อมูล eBook

ชื่อ: วัฒนธรรมข้ามชาติกับการบริหารและการเจรจาฯ

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: การบริหารงานบุคคล

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมข้ามชาติกับความสำเร็จของการบริหารงาน และการเจรจาต่อรอง หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมข้ามชาติที่มีต่อ วิถีชีวิต การศึกษา ระบบสังคม ค่านิยม รวมทั้งวิธีคิด ซึ่งทำให้วิธีการทำงานแตกต่างกันไปด้วย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการติดต่อธุรกิจและทำงานร่วมกับคนที่มาจากหลายชาติหลายภาษา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-05 00:25
2022-06-05 00:16