ข้อมูล eBook

ชื่อ: คณิตศาสตร์ไฟฟ้า (Electrical Mathematic)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

  "คณิตศาสตร์ไฟฟ้า" เล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นมาเพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ระดับ ปวส. โดยมีการใช้ครั้งแรกในแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคยะลา ปี 2536 และได้มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรในปัจจุบัน ในเล่มได้รวบรวมทฤษฎีที่สำคัญในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า เริ่มตั้งแต่ตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์ในระบบ 3 มิติ อนุกรมฟูริเยร์และการแปลงฟูริเยร์ การแปลงลาปลาซและการแปลงลาปลาซผกผัน นอกจากนี้ ยังได้เน้นการนำทฤษฎีของฟูริเยร์และลาปลาซไปประยุกต์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าอีกด้วย โดยมีการวิเคราะห์โจทย์ตัวอย่างที่หลากหลายจำนวนมาก เพื่อให้ผู้อ่านได้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาโจทย์ที่ซับซ้อนอภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่แตกต่างกัน อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูงต่อไป

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2022-07-04 00:19
2021-01-11 00:21