ข้อมูล eBook

ชื่อ: พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาไทย

คงเหลือ: 5

เนื้อหา

 "พินิจวรรณคดีจากหนังสือแบบเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย" เป็นหนังสือที่ใช้ในการสอนวรรณคดี เนื่องจากครูมีความจำเป็นที่จะต้องทราบเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิหลังของวรรณคดีเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้นำไปใช้สอนได้อย่างถูกต้องและสนุกสนาน อันจะทำให้นักเรียนมีความทราบซึ้ง ประทับใจ และรู้สึกว่าวรรณคดีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ให้อะไรหลายๆ อย่าง และเป็นหนังสือที่ช่วยสร้างแนวทางให้ครูนำความรู้ไปใช้สอนได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้ นักเรียนและนักศึกษายังสามารถนำข้อมูลไปใช้ ในการอ้างอิงทำรายงาน หรืออ่านทำความเข้าใจเนื้อหาก่อนเรียน ก่อนสอบ อันจะทำให้นักเรียนและนักศึกษา เกิดแนวความคิดในการนำไปศึกษาต่อในระดับสูงได้

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-07-28 00:28
2021-07-16 00:21
2021-02-26 00:06
2021-02-21 00:33
2021-02-21 00:33
2021-02-20 00:39
2021-02-20 00:39
2021-02-20 00:39
2021-01-16 00:13
2021-01-16 00:13
2021-01-15 00:08
2021-01-15 00:08
2021-01-11 00:21
2021-01-11 00:21
2021-01-11 00:21

หน้า