ข้อมูล eBook

ชื่อ: การออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบย้อนกลับ Backward Design

ผู้แต่ง: อ.ประดิษฐ์ เหล่าเนตร์

สำนักพิมพ์: เบ็นพับลิชชิ่ง

หมวดหลัก: ความรู้ทั่วไป

คงเหลือ: 3

เนื้อหา

นำเสนอตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการแบบย้อนกลับ 8 กลุ่มสาระ มีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ของทุกช่วงชั้น ที่สามารถนำไปประยุกต์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ฝึกสมอง