ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันด้วย PHP&Ajax+Jquery ฉบับ Workshop

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: เทคโนโลยีการสื่อสาร

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ปัจจุบันภาษา PHP มีโครงสร้างภาษาที่ง่ายต่อการเขียน ไม่ยุ่งยากเหมือภาษาอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับ AJAX และ jQuery เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เว็บแอพพลิเคชั่นทำงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความง่ายของภาษา PHP นี่เอง จึงเป็นอีกหนึ่งภาษาที่นักศึกษาให้ความสนใจนำไปเขียนเป็นระบบงานเพื่อใช้ในโครงงานจบก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้จึงได้นำเสนอแนวคิดและ workshop ของระบบงานเว็บแอพพลิเคชั่นตัวอย่าง ตลอดจนเทคนิค AJAX และ jQuary ในการเพิ่มประสิทธิภาพใช้งาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-12-30 00:34