ข้อมูล eBook

ชื่อ: SPSS 17

สำนักพิมพ์: บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

โปรแกรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน คือ โปรแกรม SPSS เนื่องจากมีคำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น  วิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่ากลาง ค่ามัธยฐาน การทดสอบมสมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน ความถดถอย เป็นต้น  โดยหนังสือเล่มนี้จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องเสียเวลาคำนวณด้วยสูตร เพียงแค่ป้อนข้อมูลใส่โปรแกรมแล้วอ่านผลวิเคราะห์เท่านั้น