ข้อมูล eBook

ชื่อ: สร้าง Mind Map อย่างชาญฉลาด ด้วย MindManager

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: คอมพิวเตอร์

คงเหลือ: 2

เนื้อหา

หนังสือที่แนะนำวิธีการสร้างแผนที่ความคิดโดยใช้โปรแกรม MindManager โดยปรับปรุงจากหนังสือ “สร้าง Mind Map ด้วย MindManager” ในเล่มนำเสนอภาพรวมของแผนที่ความคิด สอนวิธีติดตั้งและการใช้งาน เรียนรู้วิธีการระดมสมอง การสั่งพิมพ์ การส่งออกไฟล์แผนที่ความคิดออกเป็นไฟล์ในลักษณะต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การประชุม การเรียนการสอน และอีกหลากหลาย อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย ซึ่งจะช่วยฝึกความคิดของคุณให้เป็นระบบ ตลอดจนใช้สมองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-09-28 00:41