ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2

ผู้แต่ง: อ.สมนึก คูณผล

สำนักพิมพ์: พัฒนาวิชาการ (2535)

หมวดหลัก: กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

- เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อใช้ในสถานการณ์จริง ตามสาขางานอาชีพที่เกี่ยวข้อง และฝึกทักษะการวิเคราะห์แก้ปัญหาและตัดสินใจ ในสถานการณ์จริงในชีวิตประจำวัน และการทำงาน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-04-03 00:05