ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: เพศวิถีศึกษา (รหัสวิชา 2000-1607)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สายอาชีพ

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 80

เนื้อหาอีบุ๊ค

หนังสือ "เพศวิถีศึกษา รหัสวิชา 2000-1607" เป็นวิชาที่สำคัญสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระดับ ปวช. หรือ วัยรุ่น ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เนื้อหาในเล่มนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสรีระร่างกาย การรู้จักปรับตัวในการใช้ชีวิตในชีวิตจริง การมีทักษะในการปฏิเสธ รวมทั้งการวางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมตามวัย ซึ่งเป็นสิ่งที่นักเรียนควรได้รับการศึกษาเพิ่มความรู้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้จากหนังสือเพศวิถีศึกษาเล่มนี้ จะสามารถพัฒนาความรู้และความคิดให้แก่นักเรียน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-10-19 00:09