ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ขนาดไฟล์:

คงเหลือ: 1

เนื้อหาอีบุ๊ค

   คู่มือ "ตะลุยโจทย์ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (PAT 1)" ประกอบด้วยข้อสอบพร้อมเฉลย 5 ชุด ซึ่งผู้เขียนได้คัดสรร ประยุกต์พลิกแพลงข้อสอบในแนวที่ข้อสอบจริงมักออกบ่อยๆ ในแต่ละปี เรียบเรียงให้นักเรียนได้นำข้อสอบทั้ง 5 ชุดนี้ไปฝึกฝน เพื่อทำให้เกิดทักษะความชำนาญและสามารถทำข้อสอบได้แม่นยำมากขึ้น จนในที่สุดนักเรียนจะเกิดกระบวนการคิดที่ถูกต้อง และสำหรับครูและผู้ปกครองนักเรียนที่สนใจ สามารถนำคู่มือชุดนี้ไปใช้ในการ สอน สอบ ติว นักเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ จนประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2021-12-16 00:28
2021-10-16 00:15
2021-10-05 00:12
2021-09-28 00:41
2021-09-20 00:10
2021-09-04 00:31
2021-08-13 00:26
2021-07-31 00:31
2021-07-24 00:32
2021-07-18 00:17
2021-07-13 00:30
2021-03-16 00:13
2021-03-09 00:21
2021-02-26 00:06
2021-02-20 00:39

หน้า